Regulamin

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach praktyczno-teoretycznych organizowanych przez Szkołę Tańca Golden Step w Sosnowcu

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin uczestnictwa w kursach praktyczno – teoretycznych organizowanych przez Szkołę Tańca
Golden Step w Sosnowcu określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych.
Szczegóły oferty są dostępne na stronie internetowej www.goldenstep.pl lub w recepcji Szkoły.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie tańca jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.

§2 Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą Szkoły Tańca Golden Step
Aleksandra Szendzielorz, ul. Stanisława Małachowskiego 2, 41-200 Sosnowiec, NIP: 627-247-88-96.
2. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie / kurs.
3. Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/kursu.
4. Kursach tańca – należy przez to rozumieć treningi, zajęcia będące w ofercie Szkoły Tańca Golden Step.

Rozdział II
Realizacja usług
§1 Przyjęcie zgłoszenia

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu / kursie należy dokonać na recepcji Szkoły Tańca Golden Step
poprzez opłacenie kursu / szkoleni.
2. Klient ma prawo dokonań zmian personalnych na liście Kursantów[N1] w delegowanych na szkolenie /
kursie do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby Kursantów podanej Organizatorowi w
zgłoszeniu.

§2 Cena i warunki płatności

1. Cena szkolenia / kursu obejmuje:
• udział w zajęciach
• opiekę trenera, instruktora.
2. Ceny szkoleń / kursów podane są w złotych polskich.
3. Szkolenia / kursy opłacane są jako kolejne wejścia poszczególnego kursu tańca.
4. Po opłaceniu szkolenia / kursu klientowi wydany zostanie karnet z datą, formą kursu tańca, datą
oraz imieniem i nazwiskiem.
5. Wpłaty należy dokona przed rozpoczęciem kursu. Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z kursu i upoważnia Szkołę Tańca Golden Step do nieświadczenia usług dla

Klienta.
6. Wpłaty należy dokonać w recepcji.

Rozdział III
Zmiany terminu kursu tańca

1. Szkoła Tańca Golden Step zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia
kursu tańca w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (minimum 5 osób) –
ustalana indywidualnie dla każdego kursu – lub z innych ważnych powodów.
2. Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 7 dni
przed planowanych rozpoczęciem szkolenia / kursu.
3.

Rozdział IV

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Klienta

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu / kursie należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej.
2.
3. W przypadku odwołania szkolenia / kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora wpłata
dokonana przez Klienta zostaje zwrócona w całości
Rozdział V

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679(RODO)
informujemy, że Administratorem danych osobowych Kursanta jest Szkoła Tańca Golden Step. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między
Kursantem, a Szkołą Tańca Golden Step, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz
wypełnienia ciążących na Szkole Tańca Golden Step obowiązków prawnych. Dane nie będą
udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawych.
Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przesyłając wniosek na adres: szkolatancagoldenstep@gmail.com

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Szkoła Tańca Golden Step zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn niezależnych.
Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Szkoły Tańca Golden
Step.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas szkolenia / kursu.
4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem / kursem.
5. Szkoła Tańca Golden Step zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć. Obowiązujące dla stron są zapisy Regulaminu
umieszczonego na stronie www.goldenstep.pl

Scroll to Top